ಅದ್ಭುತ ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ !

ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಇಮೇಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೆಳೆಯ ಅಮೃತ ಜೋಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೇಲ್ ಗಳು ಹೀಗೆ ಉದ್ಘರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶೀಯನೊಬ್ಬರ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಸ್ಯ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ಗಂಭೀರ, ಶೃಂಗಾರ, ವಾತ್ಸಾಯನ, ರಾಜಕೀಯ.. ಹೀಗೆ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿವೆ. ವೈರುಧ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಅಂಥ ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸುತು.